Home Avant-garde books V. Kamenskii, K. Zdanevich, A. Kruchonikh, Zheliezobetonnyia Poemy, Tiflis, 23X34,3
V. Kamenskii, K. Zdanevich, A. Kruchonikh, Zheliezobetonnyia Poemy, Tiflis, 23X34,3